Bestel voorwaarden

Deze voorwaarden van EricSan zijn met ingang van 02 september 2013 van toepassing.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1. Producten : Alle door EricSan aangeboden artikelen op deze website of in onze showroom.
  2. Website : De website van EricSan is te vinden op www.EricSan.nl
  3. Gebruiker : De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de website bezoekt en/of gebruikt, ongeacht of er een transactie tot stand komt.
  4. Dienst : Het ter beschikking stellen van de EricSan website met al haar mogelijkheden, het verzorgen van de bestelling en verzending daarvan.
  5. Ontvanger : De door de gebruiker opgegeven uiteindelijke ontvanger van de producten van EricSan.
  6. Overeenkomst : De overeenkomst waarbij EricSan en de gebruiker het verrichten van de dienst overeenkomen.
  7. Opdracht : De opdracht aan EricSan tot het verrichten van de dienst.

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid Voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de overeenkomst, aankoop en iedere aanbieding die verband houden met de dienst.

Artikel 3 - Totstandkoming

3.1 De overeenkomst komt tot stand door het verrichten van de dienst en bij het moment van verzending van de bevestiging van de opdracht.
3.2 EricSan behoudt zich het recht voor om een opdracht te weigeren om motiverende redenen.

Artikel 4 - De Dienst

4.1 Het is de gebruiker niet toegestaan om de dienst in strijd met de wet, deze algemene Voorwaarden of de overeenkomst te gebruiken dan wel anderszins onrechtmatig te handelen jegens EricSan.
4.2 Het is niet toegestaan de website zodanig te gebruiken dat het functioneren van de website wordt beïnvloed of dat er schade wordt aangedaan aan de software of het gebruik door anderen wordt verhinderd.
4.3 Gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid, nauwkeurigheid en volledigheid van de adressering van de bestelling.
4.4 Het is gebruiker toegestaan voor de aflevering van de producten een buitenlands adres op te geven. De verzendkosten worden in het bestelproces per land aangegeven.
4.5 Klachten over de uitvoering van de dienst dienen binnen 2 weken na afloop van de door de gebruiker aangegeven bezorgdatum schriftelijk of per e-mail te worden ingediend. Na genoemde periode vervalt iedere aanspraak van gebruiker.
4.6 EricSan gebruikt PostNL voor het verzenden van de artikelen/producten. EricSan zal er alles aan doen om de producten op de juiste tijd en datum bij PostNL af te leveren en op het juiste adres te laten bezorgen.
4.7 EricSan kan voor grote opdrachten en korte afstanden besluiten om de verzending niet via PostNL te laten geschieden, maar dit zelf uit te voeren, dit ter beoordeling van EricSan.
4.8 EricSan is echter niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het afleveren van de bestelling op een onjuiste datum of onjuist adres.

Artikel 5 - Registreren gebruiker

5.1 Het verdient de aanbeveling voor de gebruiker om zich te registreren alvorens men een bestelling plaatst.
5.2 Door het registreren heeft de gebruiker mogelijkheden, zoals bestelhistorie inzien, producten te retourneren, etc.
5.3 Het is aan de gebruiker om zijn/haar wachtwoord zodanig te bepalen en te verbergen dat er niet door derden misbruik van gemaakt kan worden.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid

6.1 De gebruiker vrijwaart EricSan voor alle aansprakelijkheid van derden ter zake het onjuist of ongewenst gebruik van het adres van de ontvanger.
6.2 De gebruiker vrijwaart EricSan voor alle aansprakelijkheid van derden ter zake het uploaden en gebruiken van foto's en/of teksten waarop licentie, auteursrechten, copyrightrechten of anderszins eigendomsrechten rusten.
6.3 EricSan heeft het recht om opdrachten inzake producten met beledigende, racistische, pornografische of anderszins aanstootgevende teksten en/of beelden te weigeren, dit ter beoordeling van EricSan.
6.4 EricSan heeft het recht om opdrachten te weigeren indien gebruiker eerder opdrachten heeft ingediend waarbij de betaling niet goed kon worden afgerond en/of andere onrechtmatigheden werden geconstateerd.
6.5 Maten, kleuren, afbeeldingen, scherpte, beelden, etc. van de afgeleverde producten, kunnen afwijken van dezelfde elementen zoals weergegeven op de website. EricSan is dan niet aansprakelijk voor welke schade dan ook die het gevolg zijn van het gebruik van de website.

Artikel 7 - Prijzen en betaling

7.1 Gebruiker is aan EricSan de op de website vermelde vergoeding verschuldigd, welke enerzijds bestaat uit de vergoeding voor het gebruik van de producten en anderzijds voor de vergoeding van de verzendkosten.
7.2 De vergoeding is, voor zover van toepassing, inclusief btw.
7.3 De kosten van transmissie en internet toegang worden door de gebruiker zelf gedragen.
7.4 De vergoedingen worden via iDeal voldaan, en vormen onderdeel van het tot stand komen van een opdracht.

Artikel 8 - Annulering, retourneren en herroepingsrecht

8.1 De gebruiker heeft het recht om de overeenkomst binnen 7 werkdagen na totstandkoming ervan schriftelijk (per e-mail) te annuleren.
8.2 De gebruiker heeft het recht om producten te retourneren die stuk zijn, onvolledig zijn danwel afwijken van de opdracht.
8.3 Het herroepingsrecht is uitgesloten voor producten die specifiek voor een klant zijn gemaakt, zoals graveringen van borden, spiegels, bekers en medailles.

Artikel 9 - Klantenservice

9.1 Voor vragen, klachten, suggesties, wensen, e.d. kan iedereen zich wenden tot de klantenservice van EricSan.
9.2 Per mail bereikbaar via de link contact op de website of via info@EricSan.nl.

Artikel 10 - Wijziging voorwaarden

10.1 De voorwaarden en op de website vermelde informatie kunnen door EricSan te allen tijde worden gewijzigd.

Artikel 11 - Slotbepalingen

11.1 Op de overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
11.2 Geschillen tussen gebruiker en EricSan kunnen worden voorgelegd aan de rechtbank te 's-Hertogenbosch.
11.3 Gebruik van de EricSan website betekent de volledige aanvaarding van bovenstaande voorwaarden en de algemene voorwaarden van EricSan.

 

2 september 2013, Best


Eric van der Linden
info@EricSan.nl